Fortegnelse over behandling af personoplysninger i HUSETs bestyrelse:

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en foreninng i medfør af persondataforordningen. Foreningen er omfattet af pligten i fuldt omfang,hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som personoplysniinger tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer), jf. Vejledning foreninger om behandling af personoplysninger, udgivet af DIFog DGI.
Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i HUSET i Vemmelev:
cvr: 29092524
Data for seneste ajourføring af dokumentet: 22. maj 2018

1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?

Følgende bestyrelsesmedlemmer:
Formand Lillian Nielsen
Telefonnr.: 28610405
Mail: lillian@vemmelev.net


2. Formålene med behandlingen

a) Varetagelse af medlemspleje, udlejning af lokaler, bestyrelses- og suppleanters forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingent/ leje opkrævning


b) Administation af foreningens eksterne relationer, herunder indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven, samt indberetning ved administration til organisationer


3. Hvilke personoplysninger behandler vi?


Almindelige personoplysninger:
a) Navn
b) E-mailadresse
c) Telefon
d) Adresse
e) dato for tilmelding


Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelses:

a) CPR-nummer
b) Bankkonto


4. Hvem behandler vi oplysninger om?


Der behandlews oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

a) Medlemmer, bestyrelse og suppleanter
b) Personer der lejer forsamlingshuset
 

5. Hvem videregives oplysningerne til?


a) Almindelige personoplysninger om medlemmer, bestyrelse og medhjælpere videregives, når vi i foreningen har en berettiget interesse heri
 

6. Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen?


a) Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer og lejere i op til 3 år efter tilhørsforholdets ophør
Almindelige personoplysninger om ulønnede bestyrelser og suppleanter opbevares i op til 3 år efter virket er ophørt.
b) Oplysninger, der er tillagt en højere grad af  beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet err opfyldt.
c) CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb.
 

7. Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?


Vi opbevarer alle personoplysninger i foreningen på foreningens og/eller formandens/kassererens/udlejerens computer, som er beskyttet af password, som kun de pågældende personer kender til.
Betalingsoplysninger opbevares på foreningens bankkonto og bogholderi, som er beskyttet af password, som kun kassereren ligger inde med.
Formanden opbevarer refrater fra møderne i en mappe.


8. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysningeer bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation og drøfter evntuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.
Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder.


9. Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer?

Vores IT-system kan følgende:
Systemet har ikke en automtisk slettefunktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt

  
 
Lokaleleje tlf. 58 38 21 46 / kmfh@vemmelev.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net