Behandling af persondataoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlems- og lejeroplysninger:

Almindelige personoplysninger
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse
Indmeldelsesdato
Kontaktoplysninger som adresse, tlf.nr., og e-mailadresse


Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
Oplysninger om bestyrelse og suppleanter:

Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger som adresse, tlf.nr. og e-mailadresse
Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.
CPR-nummer
 

Her indsamler vi oplysninger fra:

Normalt får vi oplysningerne fra dig i forbindelse med tilmelding, udlejning og betaling.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke
 

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
Levering af varer og ydelser, du har bestilt
Administration af din relation til os
 

Formål med behandling af oplysninger på bestyrelse og suppleanter:

Bestyrelse og suppleanters hverv og pligter i foreningen
Opfyldelse af lovkrav
Udbetaling af godtgørelse, refusioner og lignende
Administration af din relation til os
 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsregler, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Udøvelse af aktiviteter
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder generalforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
Da foreningen er medlem af fællesorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om bestyrelse og suppleanter til disse, for at bestyrelse og suppleanter kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende


Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med aktivitet sker videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante organisationer.
Der sker videregivelse  af oplysninger om bestyrelse og suppleanter til organisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dien personoplysnoinger som medlem af foreningen, som ulønnet bestyrelse og suppleanter:

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemsskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterieer:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
 

Ulønnede bestyrelse og medhjælpere:
Vi vil opbevare dine personoplysniinger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit irke er ophørt
 

Bestyrelse og medhjælpere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløber af der regnsakbsår, som bilaget drejer sig om
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, bestyrelse og suppleanter til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til insigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
hvis du f. eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi fortbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privalivspolitikken bliv ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Veds væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse hrom.

Således vedtaget af bestyrelsen for HUSET i Vemmelev maj 2018.

 


 

 
Lokaleleje tlf. 58 38 21 46 / kmfh@vemmelev.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net