Vedtægter for foreningen

HUSET i VEMMELEV, Selvejende institution

§1. Navn, hjemsted

Foreningens navn er HUSET i VEMMELEV, selvejende institution med hjemsted i Vemmelev

§2. Formål

Foreningens formål er at drive og opretholde HUSET i VEMME-LEV, Kirkevej 11, Vemmelev, som almennyttigt, lokalt samlings-sted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktivi-teter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selska-belig art.

Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem om-rådets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsam-lingshuse gennem dennes Amtsforening.

§3. Medlemskab

Som medlem af HUSET i Vemmelev, kan optages enhver person, selskab eller forening, som anerkender HUSETs ved-tægter.

 

Medlemmer er alle, som har købt medlemsbevis, der noteres på navn i foreningens medlemskartotek. Medlemmernes rettigheder og forpligtelser fremgår af den til enhver tid gældende medlems-overenskomst.

 

Stiftere af foreningen HUSET i Vemmelev er tildelt særlige vilkår ved leje af HUSET. Vilkårene fremgår af særskilt afsnit i med-lemsoverenskomsten.

 

Medlemsbeviser kan ikke overdrages ved salg, gave eller arv.

 

Prisen for et medlemsbevis reguleres ved generalforsamlingens beslutning.

 

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtel-ser.

 

Medlemmerne kan til enhver tid skriftligt meddele udtræden af foreningen HUSET i Vemmelev.

Medlemsbidrag tilbagebetales ikke.

§4. Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

 

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i lokale aviser og skriftligt til medlemmer bosiddende uden for området. Indkald-elsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

 

Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter.

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsen/formandens beretning.

3) Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.

4) Indkomne forsalg.

5) Valg af bestyrelse og suppleanter.

6) Valg af revisorsuppleant.

7) Eventuelt.

 

Hvert medlem har én stemme.

 

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer og forslag om opløsning.

 

Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, hvis besty-relsen finder det nødvvendigt, eller når mindst 1/3 af forenin-gens medlemmer begærer dette. For ekstraordinære general-forsamlinger gælder samme indkaldelsesfrist, som for ordinære generalforsamlinger.

§5. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, hvoraf 3 er på valg i ulige år, medens 2 i lige år. Suppleanterne er på valg hvert år.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler i øvrigt opga-verne imellem sig, og skaffer ekstra hjælpere i det omfang det er nødvendigt.

 

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

 

Bestyrelsen varetager foreningens anliggender, herunder udlej-ning.

 

I det omfang, foreningen selv driver restaurationsvirksomheden, ansætter bestyrelsen en vært og fører tilsyn med dennes virk-somhed. Bestyrelsen opretter eventuel forpagtningskontrakt i det omfang, virksomheden bortforpagtes. Bestyrelsen indgår aftale med myndighederne om næringsbrev og / eller spiritusbe-villing, efter gældende regler.

§6. Regnskabet

Regnskabsåret følger kalenderåret fra 1. januar til 31. decem-ber.

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kas-serer. Den samlede bestyrelse kan afgive fuldmagt. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som forpligter foreningen, forudsætter beslutning og underskrift af den samlede bestyrelse.

§7. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter kræver, at forslag er udsendt senest sam-tidig med indkaldelse til en generalforsamling, og at de får tilslut-ning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§8. Opløsning

Forslag om foreningens opløsning varsles på samme måde som vedtægtsændringer, men kræver 2 på hinanden følgende gene-ralforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Ved opløsning af foreningen skal en e-ventuel nettoformue overgå til idrætslige, kulturelle eller andre almennyttige og almenvelgørende formål efter generalforsamlin-gens beslutning.

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 12/10-2005

Dirigent Arne Nesgaard

Lokaleleje tlf. 58 38 21 46 / kmfh@vemmelev.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net